Organisatie

Het Driestar College is een christelijke school voor voortgezet onderwijs op reformatorische grondslag. We laten ons leiden door de Bijbel, het Woord van God.

Daarnaast biedt de school ook een entree-opleiding aan, leerwerktrajecten, BBL-2 en BBL-3.

Het Driestar College is gevestigd in Gouda, Leiden en Lekkerkerk.

De Raad van Toezicht van het Driestar College stemde in december 2019 in met het voornemen van  het College van Bestuur om tot een fusie te komen van het Driestar College met het Wartburg College en heeft het College van Bestuur gevraagd om te komen met een plan van aanpak om deze voorgenomen fusie te realiseren. Meer informatie leest u hier.

Schoolleiding

De afdelingen en locaties hebben een eigen directeur. De bestuurlijke taken en verantwoordelijkheden liggen bij het College van Bestuur (CvB).

Het CvB bestaat uit twee leden, drs. G. Bergacker en drs. W. de Kloe. Zij vormen het bevoegd gezag van de school.

Raad van Toezicht (RvT)

De RvT houdt toezicht op het bestuur van het Driestar College. Deze raad bestaat uit zeven leden, die lid zijn van de deelnemende kerkgenootschappen. In 2016 stelde de Raad van Toezicht het toetsingskader vast.


Visie

De grondslag van de school is bepalend voor onze visie op onderwijs. Wij gaan uit van een Bijbels mensbeeld: God maakte iedere leerling als uniek schepsel, met eigen gaven en talenten. Er zijn vakken waar ze goed in zijn, en vaardigheden die ze hebben of kunnen ontwikkelen. We houden rekening met de verschillen die er zijn tussen onze leerlingen.

Begeleiding

We geloven dat we totaal zondig zijn. Alleen uit genade en door de werking van Gods Geest kunnen we komen tot het geloof in de Heere Jezus. Dit houdt onder meer in dat jonge mensen sturing, structuur en begeleiding nodig hebben op weg naar volwassenheid. Deze middelen bieden we op het Driestar College.

Doelen

Ons doel is allereerst om leerlingen voor te bereiden op vervolgonderwijs of de arbeidsmarkt. Daarvoor leren we ze kennis, houding en vaardigheden aan.

In de tweede plaats bereiden we leerlingen voor op een plaats in de samenleving. Het is belangrijk dat ze als goede burgers en beroepsmatig een bijdrage leveren aan de samenleving. Hun christelijke identiteit geeft hun werk meerwaarde.

In de derde plaats willen we dat leerlingen zich persoonlijk ontwikkelen. De gaven die God iedere leerling gegeven heeft, kunnen zich op het Driestar College en daarna ontwikkelen. De leerling groeit zo op tot een zelfstandig persoon, die zich baseert op Bijbelse normen en waarden. Vanuit deze persoonlijke levensovertuiging is het de bedoeling om met hoofd, hart en handen God en de naasten te dienen.

Perspectief

We beseffen dat ons persoonlijk levensdoel omschreven is in 1 Johannes 3:23: “En dit is Zijn gebod, dat wij geloven in de Naam van Zijn Zoon Jezus Christus en elkander liefhebben.” Alleen door de vernieuwende werking van Gods Geest krijgt Christus gestalte in het leven. Daarom staat het onderwijzen en opvoeden in het perspectief van de eeuwigheid.


Privacy

Het Driestar College hecht veel waarde aan privacy en het zorgvuldig omgaan met persoonsgegevens. Op deze site laten wij zien hoe privacy geregeld is binnen onze school.

Indien u vragen heeft kunt u contact opnemen met onze functionaris gegevensbescherming.

Informatie

voor leerlingen en ouders/verzorgers
voor personeel

Melden beveiligingsincident of datalek

Een inbreuk op de beveiliging die mogelijk leidt tot verlies of onrechtmatige verwerking van persoonsgegevens moet gemeld worden naar het mailadres datalek@driestarcollege.nl of bij de helpdesk: 0182 691693 / helpdesk.

Melden kwetsbaarheid IT-systemen

voor leerlingen
voor personeel

Ondanks onze zorg voor de beveiliging van onze systemen kan het voor komen dat er toch een zwakke plek is. Als u een zwakke plek in één van onze systemen heeft gevonden, dan horen wij dit graag, zodat we zo snel mogelijk maatregelen kunnen treffen.


ANBI

Driestar College heeft een ANBI-status. Voor het hebben van ANBI-status moet de school voldoen aan een aantal voorwaarden:

Naam

De officiële naam van onze school is Stichting voor Christelijk Voortgezet Onderwijs op Reformatorische Grondslag De Driestar. De school is echter bekend onder de naam Driestar College.

Kamer van Koophandelnummer, RSIN-nummer en fiscaal nummer

Ons Kamer van Koophandelnummer is 41174338.
Het RSIN-nummer is 804762351.
Het fiscaal nummer is 8047.62.351.

Contactgegevens

 • Driestar College
 • Ronsseplein 1
 • 2803 ZV Gouda
 • Postbus 148
 • 2800 AC Gouda
 • Telefoon: 0182 691 691
 • E-mail: post@driestarcollege.nl

Strategisch beleidsplan

In ons Strategisch Beleidskader beschrijven we onze strategische thema´s voor de jaren 2016-2020.

Samenstelling College van Bestuur en Raad van Toezicht

College van Bestuur

 • Drs. G. Bergacker, voorzitter
 • Drs. W. de Kloe, lid

Raad van Toezicht

 • H. van der Smit, voorzitter
 • Mr. J.L. van den Heuvel, vice-voorzitter
 • Drs. B.A. Heijns RV RA, lid
 • K.J.G. Kats, lid
 • Drs. W. Penning Mba, lid
 • Dr. A. Versluis, lid
 • Dr. W.A. Zondag, lid

Beloningsbeleid

Het College van Bestuur van de school kent het normale onderwijs beloningsbeleid, zoals ook vastgelegd in de cao. De leden van de Raad van Toezicht ontvangen een onkostenvergoeding.

Jaarverslag

Download hier het jaarverslag (pdf).

Duurzaamheid

‘Duurzaam Doen!’ is een initiatief van het Hoornbeeck College. Samen met andere reformatorische scholen, heeft VGS besloten om werk te maken van duurzaamheid. Niet als opwelling, maar structureel. Het doel is om, allereerst binnen het onderwijs, een beweging tot stand te brengen.