Berichten over sociale veiligheid op social media


Op social media zijn berichten geplaatst over het ontbreken van sociale veiligheid als gevolg van de visie op seksualiteit op onze school. Dat heeft ons zeer geraakt. Leerlingen die zich, om welke reden dan ook, niet veilig voelen op onze school worden van harte uitgenodigd om het gesprek aan te gaan met de mentor, de vertrouwenspersoon of de schoolleiding. Het schoolbeleid is erop gericht alle leerlingen, hoe ze ook in het leven staan, met respect en liefde tegemoet te treden. Daarbij willen wij begrip opbrengen voor hun gevoelens.

Onze school is een christelijke school op reformatorische grondslag. Op grond van de Bijbel geloven wij dat alle mensen, met welke seksuele geaardheid dan ook, respect verdienen. Daarom is sociale veiligheid voor ons een belangrijk thema. Ons onderwijs is erop gericht dat alle leerlingen zichzelf kunnen zijn en zich veilig voelen op onze school. Vanuit de missie van onze school willen wij hen uitnodigen de Bijbel als uitgangspunt voor hun leven te nemen en in hun leven Jezus Christus na te volgen. Naar onze overtuiging worden mensen pas echt gelukkig als ze hun leven inrichten in overeenstemming met de Bijbel en in navolging van Jezus Christus. Onze visie op seksualiteit is gefundeerd op wat de Bijbel hierover zegt.

In november 2019 is de school bezocht door de inspectie in het kader van het themaonderzoek burgerschapsonderwijs. De inspectie heeft gekeken naar de invulling die de school geeft aan het onderwijs rond verschillende onderwerpen, waaronder seksuele diversiteit. De inspectie heeft vastgesteld dat de school de basiswaarden van de democratische rechtsstaat zoals de gelijkwaardigheid van mensen bevordert. En dat de school in het onderwijs ook herkenbaar en actief duidelijk maakt dat andere keuzes gemaakt kunnen worden en dat een verdraagzame opstelling naar andere mensen geboden is. Dat blijkt uit gesprekken met leerlingen en leraren. Zij geven daarbij ook aan dat het mogelijk is, alhoewel wel moeilijk gezien de afwijzing van een homoseksuele leefwijze zowel op school als meestal ook thuis, om voor de eigen seksuele geaardheid uit te komen.

Meer nieuws