Uitbreiding onderwijsaanbod op Driestar College Leiden


Vanaf 1 augustus 2020 heeft het Driestar College in Leiden de wettelijke mogelijkheid om onderwijs te verzorgen in de vierde en vijfde klas van de havo. Na uitvoerig onderzoek naar de effecten ervan, is besloten met ingang van 1 augustus 2021 te starten met de havo-top. In cursusjaar 2021-2022, Deo volente, zal de eerste lichting havo-4 van start gaan. In cursusjaar 2022-2023 volgt de eerste lichting havo-5. Vanaf cursusjaar 2023-2024 wordt begonnen met het zogenaamde tweefasen-vwo. Vwo-leerlingen krijgen dan de mogelijkheid om na de derde klas nog twee jaar in Leiden te blijven. In die twee jaar behalen ze een havo-diploma en doorlopen ze tegelijk het programma van vwo-4 en vwo-5. Zodat ze vervolgens nog maar één jaar naar Gouda hoeven te reizen om een vwo-diploma te behalen.

Inmiddels hebben de Raad van Toezicht en de Medezeggenschapsraad ingestemd met het besluit van het College van Bestuur, waarmee de bovenbouw in Leiden definitief kan beginnen.

Het komende schooljaar zal gebruikt worden als voorbereidingsjaar, waarin de Leidse leraren samen met hun collega’s uit Gouda een goed programma opzetten. In dat jaar moet nog veel werk verzet worden. Het College van Bestuur heeft er vertrouwen in dat er een gedegen programma aangeboden zal worden en dat de kwaliteit van het havo-onderwijs dat in Leiden aangeboden zal worden vergelijkbaar zal zijn met de bovenbouw van onze Goudse vestiging en de onderbouw van de Leidse locatie.

De te nemen stap zal ook gevolgen hebben voor de leerlingen van vmbo basis/kader, die na klas 2 in Gouda hun opleiding zullen vervolgen. Omdat er minder leerlingen naar Gouda zullen reizen, is het niet vanzelfsprekend dat prijs en kwaliteit van het busvervoer op het huidige niveau blijven. Mede dankzij de financiële bijdragen van de kerken in de regio behoeft de prijs van het busvervoer niet verhoogd te worden. Het College van Bestuur vindt het van belang dat de leerlingen van vmbo basis/kader een goede plek op onze school hebben. Daarom spant het zich ervoor in om de kwaliteit van de opleiding basis/kader in Leiden te bewaken en een goede aansluiting met de Goudse bovenbouw te waarborgen.

Het College van Bestuur is bijzonder verheugd met de stap die nu gezet wordt. In de eerste plaats voor onze ouders en leerlingen, omdat aan een groot deel van hen nu thuisnabij onderwijs geboden wordt. Vervolgens ook omdat christelijk eindonderwijs op reformatorische grondslag op havoniveau aangeboden zal worden in een deel van ons voedingsgebied waar dit eerder nog niet het geval was. Ten slotte menen wij dat met deze stap de positie van onze Leidse vestiging naar de toekomst toe versterkt kan worden.

Zoals hierboven vermeld, zal het eerste leerjaar havo-4 van start gaan in augustus 2021. De huidige tweedeklassers zijn dus de eerste leerlingen die kunnen profiteren van het genomen besluit.

Wij spreken de wens uit dat de Heere Zijn zegen zal gebieden over ons voornemen en dat het genomen besluit tot zegen mag zijn voor onze Leidse vestiging en voor de ouders en leerlingen uit de Leidse regio.

Meer nieuws