Bij de aanmelding van uw kind heeft u aangegeven of is gebleken dat uw kind (extra) ondersteuning nodig heeft om het onderwijs goed te kunnen volgen. De school wil voor alle leerlingen een veilig schoolklimaat bieden. Om de ondersteuning van de leerlingen zo optimaal mogelijk te maken, is binnen de school een aantal voorzieningen getroffen. Ook is een aantal functionarissen benoemd, die met elkaar de ondersteuning bieden die de leerling nodig heeft. Hieronder vindt u een compleet overzicht. Er wordt een onderscheid gemaakt tussen basisondersteuning en extra ondersteuning.

 • Basisondersteuning

  Binnen onze scholengemeenschap geldt als basisondersteuning:

  Het mentoraat

  Iedere klas heeft een eigen mentor. Hij is verantwoordelijk voor begeleiding van iedere leerling in zijn groep. Hij is het eerste aanspreekpunt voor de ouder(s)/verzorger(s).

  De zorgcoördinator

  Elke afdeling heeft zijn eigen zorgcoördinator. Deze regelt alle (extra) ondersteuning die de leerling nodig heeft en houdt hier overzicht op.

  • mevrouw J.S. Kunz-Dankers (KnD).

  Het intern zorgoverleg (IZO)

  Dit wordt gevormd door de zorgcoördinator, de mentor en afdelingsleider van de leerling, de orthopedagoog en de schoolmaatschappelijk werkende (smw). Zij bespreken de mogelijkheden die leiden tot het opheffen van belemmerende factoren in de ontwikkeling en het leren van de leerling.

  De orthopedagoog

  De leerling kan op advies van het IZO begeleidingsgesprekken krijgen met de orthopedagoog als er sprake is van persoonlijkheidsproblematiek.

  • mw. M. Hoepel-van der Wal Msc (HpW)

  De schoolmaatschappelijk werkende (smw)

  De smw-er voert begeleidingsgesprekken als de oorzaak van de belemmeringen in de omgeving van de leerling ligt.

  • mevrouw A.A. Heres-van Rumpt (HrR).

  De contactpersoon

  Als de leerling uit zichzelf in vertrouwen wil spreken, kan hij in gesprek gaan met een contactpersoon. Deze kan de leerling adviseren hulp binnen of buiten de school te vragen. De contactpersonen zijn via e-mail en op school bereikbaar.

  • mevrouw H.A. Verloop-van Rijssel (VpR)
  • de heer J.K. Pijl (Pyl)

  Anti-pestcoördinator

  De anti-pestcoördinator geeft sturing aan het anti-pestbeleid en ziet toe op de naleving ervan.

  • mevrouw J.S. Kunz-Dankers (KnD)

  Aandachtsfunctionaris Kindermishandeling

  De aandachtsfunctionaris Kindermishandeling ziet toe op de naleving van de meldcode Huiselijk Geweld en Kindermishandeling.

  • mevrouw A.A. Heres-van Rumpt (HrR).

  Het zorgadviesteam (ZAT)

  Als de ondersteuningsvraag van de leerling meer is dan het IZO kan bieden, wordt het ZAT ingeschakeld. Dat bestaat uit het intern zorgoverleg, aangevuld met een leerplichtambtenaar, een lid van het sociaal team en een jeugdverpleegkundige van de GGD. Voor bespreking in dit team deskundigen wordt toestemming aan de ouders/verzorgers gevraagd. Het ZAT kan externe hulp adviseren. Hulp door deze instanties geboden, valt buiten de verantwoordelijkheid van de school, hoewel samenwerking de leerling ten goede zal komen.

  Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG)

  Heeft u een vraag over opvoeden en opgroeien van uw kind? Dan kunt u terecht bij het Centrum voor Jeugd en Gezin. Hier werken verschillende professionals samen, zoals jeugdartsen en jeugdverpleegkundigen van de jeugdgezondheidszorg en pedagogen. Iedere medewerker heeft een eigen specifieke deskundigheid om u en uw kind te ondersteunen.

  Centrum voor Jeugd en Gezin en het Voortgezet Onderwijs

  De medewerkers in het Centrum voor Jeugd en Gezin werken op verschillende manieren samen met school. Elke school heeft vaste contactpersonen. Als op school overleg is van een school-ondersteuningsteam kunnen medewerkers van het Centrum voor Jeugd en Gezin daaraan deelnemen.

  Jeugdgezondheidszorg (JGZ)

  De jeugdgezondheidszorg nodigt alle jongeren in de 1e of 2e klas uit voor een onderzoek naar hun gezondheid, ontwikkeling en leefstijl en hoe de jongere zich voelt. In klas 3 of 4 krijgt uw kind een digitale gezondheidstest aangeboden. Deze heet ‘Gezond leven? Check het even!’. Hiermee krijgt uw kind inzicht in de gezondheid. We geven persoonlijk of klassikaal adviezen over een gezond leven, zoals omgaan met elkaar en voorkomen van pesten. We bieden ook begeleiding bij ziekteverzuim.

  Begeleiding bij ziekteverzuim

  De jeugdverpleegkundige of jeugdarts wordt door school gevraagd met u contact op te nemen wanneer er zorgen zijn over het ziekteverzuim. Dit kan zijn als uw kind langdurig of vaak ziek is. Samen met u en uw kind wordt besproken wat uw kind nodig heeft om weer (gedeeltelijk) naar school te gaan. Indien nodig wordt in overleg met u en uw kind een andere deskundige of leerplichtambtenaar betrokken voor verdere ondersteuning en advies.

  Cursus of ouderavond

  Opvoeden is een ware kunst. In deze leeftijd krijg je te maken met pubergedrag. Soms is een jongere erg onzeker of juist boos en opstandig en voelt zich niet begrepen. Elke ouder kan weleens advies gebruiken. Voor u organiseert het Centrum voor Jeugd en Gezin een groot aanbod aan opvoedcursussen, themabijeenkomsten en webinars over diverse onderwerpen om u te ondersteunen bij de opvoeding.

  Ook de jongeren zelf kunnen cursussen bij het Centrum voor Jeugd en Gezin volgen. Denk aan een weerbaarheidstraining of een oppascursus. Kijk voor het volledig cursusaanbod op www.cjgcursus.nl.

  Het Centrum voor Jeugd en Gezin organiseert ook ouderavonden op scholen voor ouders over (gezondheids)thema’s. Bijvoorbeeld genotmiddelen of weerbaarheid.

  Online Centrum voor Jeugd en Gezin

  Veel informatie over opvoeden en opgroeien kunt u online vinden op de website van het Centrum voor Jeugd en Gezin. Denk aan onderwerpen als gezondheid, voeding, internet, pesten, geld, alcohol en meer. Meld u aan voor een cursus of bijeenkomst, lees blogs van andere ouders of praat mee op het forum. Natuurlijk staan onze adressen en openingstijden ook op de website. Én u vindt er onze Facebookpagina.

  Contact

  Wilt u contact opnemen met de medewerkers van het Centrum voor Jeugd en Gezin op uw school, bel dan 088 – 254 23 84. U kunt ook online uw vraag stellen en chatten met medewerkers. Kijk voor de website van uw Centrum voor Jeugd en Gezin op www.cjghollandsmidden.nl.

  Meer informatie

  www.cjghollandsmidden.nl – Online CJG / www.cjgcursus.nl – CJG cursussen

  De decaan

  Bij keuze van een beroep of een vervolgopleiding worden leerlingen bijgestaan door de decaan van school.

  • Decaan: de heer R.L. Snoep (Sne)

  Huiswerkbegeleiding

  Leerlingen die problemen hebben met het maken van huiswerk kunnen op advies van de rapportenvergadering of het IZO gebruik maken van Huiswerk maken op school (Hmos) als zij en de ouders/verzorgers hiervoor gemotiveerd zijn.

  Remedial teachers

  Ondersteuning bij dyslexie en screening van mogelijke dyslexie wordt gegeven door onze remedial teachers die hiervoor opgeleid zijn. Er wordt gewerkt aan de hand van het landelijk geldende protocol. De begeleiding van leerlingen met dyscalculie wordt ook door een remedial teacher ter hand genomen.

  Dyscalculie

  Ondersteuning bij dyscalculie wordt gedaan door de reken-/wiskundedocent en/of de rekenspecialist. Zij werken aan de hand van het dyscalculieprotocol.

  Motorisch remedial teaching

  Onze docenten lichamelijke opvoeding houden rekening met de motorische verschillen bij de leerlingen.

  Faalangsttraining

  Leerlingen die faalangstig zijn, kunnen een training faalangstreductie volgen in klas 1 of 2.
  Deze training is ook mogelijk voor examenkandidaten.

  Training Sociale Vaardigheden

  Om leerlingen sociaal vaardiger te maken, kan de cursus SOVA in klas 1 of 2 worden aangeboden.

  Meerbegaafdheid

  Voor meerbegaafde leerlingen is er de mogelijkheid om deel te nemen aan project plus.

  Leerwegondersteunend onderwijs

  Bij basisleerlingen beoordeelt het Driestar College of leerwegondersteuning noodzakelijk is met het oog op de onderwijsbehoeften van de leerling.

 • Extra ondersteuning

  Leerlingen die ondersteuningsbehoeften hebben die al de genoemde vormen overstijgen, kunnen in aanmerking komen voor extra ondersteuning. Deze extra ondersteuning wordt ingezet na bespreking in het IZO of ZAT. Mogelijke extra ondersteuning:

  • Aanpassingen van gebouw, meubilair of curriculum voor leerlingen met fysieke of psychische problemen;
  • Het toekennen van een Intern Begeleider (IB-er). IB-ers begeleiden leerlingen met leerproblemen en/of sociaal-emotionele problemen. Daarbij adviseren en/of coachen ze waar nodig leraren en mentoren bij de opvang en begeleiding van deze leerlingen. De IB-ers schrijven een ontwikkelingsperspectief voor de leerlingen die ze structureel begeleiden. Daarover vindt overleg plaats met de leerling, ouder(s)/verzorger(s) van de leerling en eventuele andere (externe) hulpverleners.
   • de heer M.R. van Rijthoven (Ryv)
   • mevrouw C.P. Vis – de Koning (VsK)
  • Plaatsing in één van de trajectgroepen of de Integratieklas. In deze groepen worden leerlingen geplaatst die dermate door hun leer-, gedrags- en ontwikkelingsproblematiek gehinderd worden, dat (volledige) plaatsing in een reguliere klas niet haalbaar is. Het motto daarbij is ‘speciaal waar het moet, regulier waar het kan’.
  • Een tijdelijke plaatsing in de TOPSklas (te Gouda) omdat motivatie en/of gedragsproblemen het leerproces of de klassensituatie ontoelaatbaar beïnvloeden. De TOPSklas is een tijdelijke voorziening die bedoeld is voor:
   • Leerlingen die door hun gedrag niet meer te handhaven zijn.
   • Leerlingen die in principe geen vastgestelde gedragsstoornis hebben, maar wel gedragsproblemen vertonen.
   • Leerlingen die gemotiveerd zijn voor een reguliere schoolopleiding en willen werken aan een terugkeer naar de oude setting of een andere onderwijsvorm.

  Zorgloket

  Het zorgloket is een flexibel team van experts onder leiding van de staffunctionaris leerlingenzorg, dat meedenkt, adviseert en ondersteunt bij complexe zorgvragen binnen de school. Aanmeldingen kunnen worden gedaan bij de staffunctionaris leerlingenzorg.

  Cluster 1 en 2

  Leerlingen die begeleiding nodig hebben omdat ze doof, slechthorend, blind of slechtziend zijn, kunnen extra ondersteuning op school krijgen vanuit gespecialiseerde instituten. Waar mogelijk zal de school de nodige begeleiding zelf organiseren al dan niet in samenwerking met de gespecialiseerde instituten.

  Eleos

  Enkele momenten per week voeren medewerkers van Eleos op het Driestar College gesprekken met leerlingen die via hen gespecialiseerde GGZ begeleiding hebben. Inzet van deze ondersteuning verloopt niet via school.