Het Driestar College vindt een goed contact met ouders en leerlingen erg belangrijk.

 • Ouders

  Communicatie

  Het Driestar College vindt een goed contact met ouders erg belangrijk. Daarom worden er ieder jaar diverse contactmomenten georganiseerd, zoals voorlichtingsavonden, contactavonden, open dagen en tienminutengesprekken. Daarnaast zullen mentoren contact opnemen met ouders als de vorderingen of de houding van leerlingen daar aanleiding toe geven. Uiteraard kunnen ouders ook altijd via de e-mail contact opnemen met een mentor. Aan het begin van ieder cursusjaar informeren wij alle ouders/verzorgers over de schoolregels. Verder ontvangen alle ouders het Driestar Contact. Dit magazine komt twee keer per jaar uit. Tenslotte kunnen ouders via het ouderportaal op de website door middel van het programma SOM kennis nemen van de cijfers en het opgegeven huiswerk van hun kind.

  Medezeggenschapsraad

  De MR is samengesteld uit een personeelsgeleding en een ouder-/leerlinggeleding. De personeelsgeleding telt acht personen. De ouder-/leerlinggeleding telt vier ouders en vier leerlingen. Bij sommige zaken vraagt de school aan de MR in te stemmen met het voorgestelde beleid. In andere kwesties wordt van de MR een advies verwacht. Dit alles is wettelijk geregeld in de Wet Medezeggenschap scholen. Meer informatie over het MR-reglement en -statuut vindt u in bijlage 10 bij downloads.

  • Leerlingen kunnen hun idee├źn doorgeven door gebruik te maken van het mailadres mrleerlingen@driestarmail.nl.
  • De oudergeleding is bereikbaar via het mailadres mrouders@driestarmail.nl.
  • Het secretariaat van de MR is bereikbaar via mr@driestarcollege.nl.

  De volgende personen zijn per 1 augustus 2017 lid van de Medezeggenschapsraad:

  • Oudergeleding: C. Bremmer, P.A. Dekker, B. Drost, G.D. Nieuwenhuis
  • Personeelsgeleding: J. Bals, mevrouw A.H. Boele (voorzitter), D. Hoogendoorn, A.J. Meijer (secretaris), R.C. Rensen, K. Roggeveen, M.C. van der Spek, T.A. Verhoef (algemeen adjunct)
  • Leerlinggeleding: Finch Genuit, Maurits Jordaan, Rachel de Jong, Anne-Wil Tom
 • Leerlingen

  Leerlingstatuut

  In het leerlingstatuut worden belangrijke onderwerpen beschreven, waar de leerlingen direct mee te maken hebben. Het leerlingstatuut is opgenomen bij downloads.

  Klassenvertegenwoordigersoverleg

  Ieder jaar is er overleg tussen de klassenvertegenwoordigers en de afdelingsleiding. De bedoeling is dat de dagelijkse schoolpraktijk besproken wordt. Mentoren bereiden dit overleg voor door vooraf met de klas te bespreken welke agendapunten aan de orde moeten komen. Van het overleg wordt een verslag gemaakt. De mentoren bespreken dit verslag met hun mentorklassen.

  Internationale contacten en acties door leerlingen

  Ieder jaar brengen leerlingen van de derde klassen geld bij elkaar voor scholen in Noord-Uganda. Deze acties lopen via ZOA vluchtelingenhulp. De leerlingen van de overige klassen sponsoren kinderen in ontwikkelingslanden via de stichting Woord en Daad. Per klas wordt een kind geadopteerd. We verwachten dat ouders of verzorgers hun kinderen bij deze acties stimuleren. In de brugklassen wordt ieder jaar een actie gehouden, waarvan de opbrengst is voor vervolgde christenen.

 • Driestar College ondersteuningsprofiel

  Bij de aanmelding van uw kind heeft u aangegeven of is gebleken dat uw kind (extra) ondersteuning nodig heeft om het onderwijs goed te kunnen volgen. De school wil voor alle leerlingen een veilig schoolklimaat bieden.