Nieuwe GMR Driestar-Wartburg


Wanneer er meerdere scholen onder één bevoegd gezag vallen, dan is er naast de afzonderlijke (locatie)medezeggenschapsraden (LMR’en), ook een gemeenschappelijke medezeggenschapsraad (GMR). Net als de LMR bestaat ook de GMR uit een personeelsgeleding, een oudergeleding en een leerlinggeleding. De GMR houdt zich bezig met zaken die de scholen gezamenlijk betreffen.

Na de fusie tussen Driestar en Wartburg heeft er een overgangsfase plaatsgevonden waarin is toegewerkt naar een nieuwe medezeggenschapsstructuur, waaronder het vormen van een GMR Driestar-Wartburg. Inmiddels kunnen we meedelen dat de nieuwe GMR is samengesteld. In de GMR zijn de betrokken (L)MR’en  van beide scholen vertegenwoordigd. De nieuwe raad zal met ingang van 1 januari 2022 functioneren.

De samenstelling van de GMR is per genoemde datum als volgt:

Personeelsgeleding
M.J. Groenendijk (Driestar)
J.G. Janssen (Wartburg)
C.H. Kleinbloesem (Driestar)
A.J. Meijer (Driestar)
W. Offermans (Wartburg)
mw. A.A. van Rumpt-Donker (Driestar)
J. Soet (Wartburg)
C.R. Struijk (Wartburg)

Oudergeleding
B. Drost (Driestar)
N.P.H. Jabaaij (Wartburg)
P. Pons (Wartburg)
mw. C.H.M. van Toor-van Essen (Driestar)

Leerlinggeleding
Pieter van Bruchem (Driestar)
Emma de Groot (Driestar)
Sjoerd Hoogvliet (Wartburg)
Jantine Jabaaij (Wartburg)

Secretariaat: mw. P. Soffree
E-mail: GMRDriestarWartburg@wartburg.nl 

Meer nieuws