Driestar College

Driestar College

Inrichting van het onderwijs

Opleidingen

Opleidingen

Informatie over voortgezet onderwijs kunt u vinden op:

https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/voortgezet-onderwijs/vraag-en-antwoord/wat-is-de-onderbouw-van-het-voortgezet-onderwijs

Wij bieden op onze locatie Rehoboth de volgende opleidingen aan:

  • vmbo basisberoepsgerichte leerweg klas 1 en 2
  • vmbo kaderberoepsgerichte leerweg klas 1 en 2
  • vmbo gemengde leerweg klas 1, 2, 3 en 4
  • vmbo theoretische leerweg klas 1, 2 en 4
  • havo klas 1, 2 en 3
  • vwo klas 1, 2 en 3 (atheneum en gymnasiumstroom in klas 2 en 3)

Vmbo, havo en vwo zijn niet bedoeld als eindonderwijs maar als voorbereiding op mbo, hbo en wo. Deze voorbereiding wordt vorm gegeven door tal van keuze mogelijkheden in vmbo, havo en vwo.  Leerlingen komen ook door begeleiding vanuit de school tot de goede keuzes. We noemen dit Loopbaanoriëntatie en Begeleiding (LOB) . Het gaat daarbij om het ontdekken van talenten, passies, passende werkplekken. Leerlingen moeten op de hoogte zijn van de mogelijkheden waaruit zij kunnen kiezen of in ieder geval hun weg weten te vinden in het geheel van vervolgopleidingen en beroepen. 

Vmbo

Vmbo

Basis- en kader beroepsgerichte leerweg

Leerlingen, die in het tweede leerjaar een doorstroomadvies voor de basis- of kaderberoepsgerichte leerweg (ook lwoo) krijgen, vervolgen na het tweede leerjaar hun opleiding aan het Driestar College te Gouda, het Wartburg College locatie De Swaef of een andere school voor vmbo. Vanaf klas 3 volgen ze een profiel (beroepsgericht programma). Op het Driestar College te Gouda worden vier profielen aangeboden:

•  Bouwen, Wonen en Interieur (BWI)
•  Produceren, Installeren en Energie (PIE)
•  Economie en Ondernemen (E&O)
•  Zorg en Welzijn (Z&W)

Loopbaanoriëntatie en Begeleiding (LOB)   
De leerlingen volgen in klas 1 en 2 Praktijk en Oriëntatie (P&O). Deze lessen stellen leerlingen in staat om een goede keuze te maken voor  een profiel. In klas 2 verzorgt de mentor een half jaar lang, één uur per week LOB-lessen.

Leerlingen uit de basis- en kaderberoepsgericht leerweg volgen in het tweede halfjaar van klas 2 lessen in het gekozen profiel (één middag in de week) op De Swaef of het Driestar College in Gouda. Voor vervoer naar de beide vestigingen wordt door onze school gezorgd (zonder kosten voor de ouders). 

Leerwegondersteunend onderwijs (lwoo)
Leerwegondersteunend onderwijs wordt op de nevenvestiging Rehoboth aangeboden in de eerste twee leerjaren van de basisberoepsgerichte leerweg. Het lwoo is dus geen aparte leerweg, maar een specifieke vorm van begeleiding binnen de basisberoepsgerichte leerweg. Deze leerlingen hopen dus uiteindelijk gewoon hetzelfde diploma te halen als de andere leerlingen, die de basisberoepsgerichte leerweg zonder leerwegondersteuning volgen. 

Gemengde en theoretische leerweg

Gemengde en theoretische leerweg

Leerlingen, die in het tweede leerjaar een doorstroomadvies voor de Gemengde Leerweg (GL) krijgen, vervolgen hun opleiding op de nevenvestiging en kunnen in Lekkerkerk hun diploma halen.  In het derde leerjaar volgen de leerlingen één van de volgende profielen (een profiel is een beroepsgericht programma):

• Bouwen, Wonen en Interieur (BWI)
• Produceren, Installeren en Energie (PIE)
• Economie en Ondernemen (E&O)
• Zorg en Welzijn (Z&W)

In het vierde leerjaar kunnen deze profielen ook gevolgd worden. Leerlingen die in klas 4 geen profiel volgen leren verder in de Theoretische Leerweg (TL). Er zijn scholen waar de Theoretische Leerweg mavo wordt genoemd.

Loopbaanoriëntatie en Begeleiding (LOB)   
In klas 2 vmbo verzorgt de mentor een half jaar lang, één uur per week LOB-lessen.
Daarnaast volgen de leerlingen in de gemengde – en theoretische leerweg gedurende een half jaar, één uur per week Praktische Sector Oriëntatie (PSO). In klas 3 krijgen leerlingen LOB- lessen van de mentor en decaan. Deze lessen lopen uit op een keuze voor de theoretische of de gemengde leerweg en een  examenpakket in een gekozen sector. In het derde en het vierde leerjaar is er een beroepsgerichte stage van één week. Deze stage geeft leerlingen meer inzicht in hun toekomstige werksituatie. Daarnaast kan deze ervaring leerlingen helpen in de keuze van hun vervolgopleiding

Informatie over vmbo  leerwegen kunt u vinden op: http://www.govmbo.nl/leerwegen-in-het-vmbo.

Havo en vwo

Havo en vwo

Grieks en Latijn in vwo-2, 3

Vanaf de tweede klas kunnen de leerlingen uit het vwo kiezen om de klassieke talen Grieks en Latijn te volgen.

Verder na klas 3

Leerlingen, die in het derde leerjaar doorstroomadvies havo of vwo krijgen, vervolgen na het derde leerjaar hun opleiding aan het Driestar College te Gouda of op een andere school voor havo / vwo. Vanaf klas 4 volgen ze één van de volgende profielen (een profiel is een samenhangend vakkenpakket):

• Natuur en Techniek
• Natuur en Gezondheid
• Economie en Maatschappij
• Cultuur en Maatschappij

Loopbaanoriëntatie en Begeleiding (LOB)   

In klas 2 wordt begonnen met een vijftal mentorlessen. Het gaat in deze lessen vooral om het leggen van relaties tussen enerzijds schoolvakken, eigen interesses en vaardigheden en anderzijds opleidingen en beroepen. In klas 3 krijgen leerlingen een half jaar LOB-lessen van de mentor. Deze lessen lopen uit op een keuze voor een profiel. 

Inrichting van het onderwijs

Inrichting van het onderwijs

Vaardigheden

Op het Driestar College geven we in toenemende mate aandacht aan algemene vaardigheden zoals plannen, samenwerken, presenteren, werkstuk maken en reflecteren. Vooral tijdens projecten komen deze vaardigheden aan de orde.

Burgerschap en integratie

Het Driestar College wil leerlingen voorbereiden op deelname aan de samenleving. Leerlingen zullen in de eerste plaats kennis moeten verwerven van de veelkleurige samenleving waarvan zij deel uitmaken en waarin zij een taak te vervullen krijgen. Op het Driestar College wordt bij de vakken godsdienst, maatschappijleer en aardrijkskunde aandacht besteed aan de levensovertuiging, cultuur en leefwijze van allochtone bevolkingsgroepen in ons land. Maar ook bij de andere leervakken komen aspecten van de multiculturele samenleving aan de orde, zoals bij ckv en de talen. 
Daarnaast wil het Driestar College leerlingen in contact brengen met de multiculturele samenleving, vanuit de overtuiging dat deze kennismaking het wederzijdse respect en de verantwoordelijkheid voor de samenleving zullen bevorderen. Belangrijke middelen voor ontmoeting en kennismaking zijn de stagewerkplekken, de maatschappelijke stage en de debatgroepen van leerlingen met diverse scholen. Ook worden tentoonstellingen bezocht, contacten gezocht met organisaties die op dit terrein actief zijn en gastsprekers uitgenodigd.
Het Driestar College wil bovendien insteken op de persoonlijke ontwikkeling van de leerling zelf. Daarbij gaat het in eerste instantie om het bijbrengen van een christelijke levenshouding.

Internationalisering

De activiteiten op het gebied van internationalisering worden verder uitgebouwd. Deze activiteiten staan altijd in het kader van onze onderwijsprogramma’s.

Maatschappelijke stage in vmbo-2, 3 en havo-3

De maatschappelijke stage is bedoeld om leerlingen ervaring op te laten doen in het vrijwilligerswerk. Dit vergroot de maatschappelijke betrokkenheid van de leerlingen en zo leren zij verantwoordelijkheid dragen voor zaken die een maatschappelijk belang hebben. De leerlingen moeten deze stage zelf regelen buiten de schooltijden.