Driestar College

Driestar College

Basisondersteuning

Binnen onze scholengemeenschap geldt als basisondersteuning:

Het mentoraat

Iedere klas heeft een eigen mentor. Hij is verantwoordelijk voor begeleiding van iedere leerling in zijn groep. Hij is het eerste aanspreekpunt voor de ouder(s)/verzorger(s).

De zorgcoördinator

Elke afdeling heeft zijn eigen zorgcoördinator. Deze regelt alle (extra) ondersteuning die de leerling nodig heeft en houdt hier overzicht op.

De zorgcoördinator: mevrouw J.S. Kunz-Dankers (KnD).

Het intern zorgoverleg (IZO)

Dit wordt gevormd door de zorgcoördinator, de mentor en afdelingsleider van de leerling, de orthopedagoog en de schoolmaatschappelijk werkende (smw). Zij bespreken de mogelijkheden die leiden tot het opheffen van belemmerende factoren in de ontwikkeling en het leren van de leerling.

De orthopedagoog

De leerling kan op advies van het IZO begeleidingsgesprekken krijgen met de orthopedagoog als er sprake is van persoonlijkheidsproblematiek.

De orthopedagoog: de heer drs. J. van der Sar (Srj).

De schoolmaatschappelijk werkende (smw)

De smw-er voert begeleidingsgesprekken als de oorzaak van de belemmeringen in de omgeving van de leerling ligt.  

De schoolmaatschappelijk werkende: mevrouw A.A. Heres-van Rumpt (HrR).

De contactpersoon

Als de leerling uit zichzelf in vertrouwen wil spreken, kan hij in gesprek gaan met een contactpersoon. Deze kan de leerling adviseren hulp binnen of buiten de school te vragen. De contactpersonen zijn via e-mail en op school bereikbaar.

Contactpersonen: mevrouw H.A. Verloop-van Rijssel (VpR) en de heer M.R. van Rijthoven (Ryv).

Anti-pestcoördinator
De anti-pestcoördinator geeft sturing aan het anti-pestbeleid en ziet toe op de naleving ervan.

Anti-pestcoördinatoren: mevrouw H.A. Verloop–van Rijssel (VpR) en de heer C. van der Spek (Spc)

Aandachtsfunctionaris Kindermishandeling
De aandachtsfunctionaris Kindermishandeling ziet toe op de naleving van de meldcode Huiselijk Geweld en Kindermishandeling. 

Aandachtsfunctionaris Kindermishandeling: mevrouw A.A. Heres-van Rumpt (HrR).

Het zorgadviesteam (ZAT)
Als de ondersteuningsvraag van de leerling meer is dan het IZO kan bieden, wordt het ZAT ingeschakeld. Dat bestaat uit het intern zorgoverleg, aangevuld met een leerplichtambtenaar, een lid van het sociaal team en een jeugdverpleegkundige van de GGD. Voor bespreking in dit team deskundigen wordt toestemming aan de ouders/verzorgers gevraagd. Het ZAT kan externe hulp adviseren. Hulp door deze instanties geboden, valt buiten de verantwoordelijkheid van de school, hoewel samenwerking de leerling ten goede zal komen.

Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG)
In nauwe samenwerking met de school is er door lokale gemeenten laagdrempelige en preventieve hulpverlening op school beschikbaar gesteld. Deze hulp is het best vergelijkbaar met schoolmaatschappelijk werk. Deze ondersteuning kan via het IZO worden ingezet. Ook de jeugdverpleegkundigen en jeugdartsen van de GGD maken onderdeel uit van CJG. Deze doen onderzoek in het kader van gezondheid en preventie en adviseren met betrekking tot ondersteuning van de leerling.

CJG – medewerkers locatie Leiden:
- mevrouw A. Abma, jeugdverpleegkundige  12+ GGD Hollands Midden
- mevrouw M.  Kamphuis – Vavier, Jeugd en Gezinswerker Team Leiden Noord & Boerhaave

De decaan
Bij keuze van een beroep of een vervolgopleiding worden leerlingen bijgestaan door de decaan van school.

Decaan: de heer R.L. Snoep (Sne)

Huiswerkbegeleiding
Leerlingen die problemen hebben met het maken van huiswerk kunnen op advies van de rapportenvergadering of het IZO gebruik maken van Huiswerk maken op school (Hmos) als zij en de ouders/verzorgers hiervoor gemotiveerd zijn.

Remedial teachers
Ondersteuning bij dyslexie en screening van mogelijke dyslexie wordt gegeven door onze remedial teachers die hiervoor opgeleid zijn. Er wordt gewerkt aan de hand van het landelijk geldende protocol. De begeleiding van leerlingen met dyscalculie wordt ook door een remedial teacher ter hand genomen.

Dyscalculie

Ondersteuning bij dyscalculie wordt gedaan door de reken-/wiskundedocent en/of de rekenspecialist. Zij werken aan de hand van het dyscalculieprotocol.

Motorisch remedial teaching
Onze docenten lichamelijke opvoeding houden rekening met de motorische verschillen bij de leerlingen.

Faalangsttraining
Leerlingen die faalangstig zijn, kunnen een training faalangstreductie volgen in klas 1 of 2.
Deze training is ook mogelijk voor examenkandidaten.

Training Sociale Vaardigheden
Om leerlingen sociaal vaardiger te maken, kan de cursus SOVA in klas 1 of 2 worden aangeboden.

Meerbegaafdheid
Voor meerbegaafde leerlingen is er de mogelijkheid om deel te nemen aan project plus.

Leerwegondersteunend onderwijs
Bij basisleerlingen beoordeelt het Driestar College of leerwegondersteuning noodzakelijk is met het oog op de onderwijsbehoeften van de leerling.