Driestar College

Driestar College

Inrichting van het onderwijs

Onderstaand schema geeft aan welke afdelingen en leerwegen het Driestar College heeft en welke doorstroommogelijkheden er zijn.
 
Afdelingen en locaties

Afdelingen en locaties

Afdelingen

De school kent de volgende afdelingen:
 • praktijkonderwijs (PrO)
 • vmbo (basisberoepsgerichte, kaderberoepsgerichte, gemengde en theoretische leerweg)
 • havo
 • vwo

Daarnaast biedt de school aan

 • entreeopleiding
 • leerwerktrajecten
 • lwoo (leerweg ondersteunend onderwijs)
 • BBL-2 en BBL-3 bouwtechniek

Locaties

LocatieGebouwAanbod
Gouda RonssepleinAlfaVmbo-gt
Gouda RonssepleinBètaHavo & vwo onderbouw
Gouda RonssepleinGammaVmbo-bk, BBL-2 en BBL-3
Gouda RonssepleinDeltaTrajectgroepen en rebound
Gouda BleulandwegZètaHavo & vwo bovenbouw
Gouda ClematislaanEpsilonPrO, lwoo onderbouw, vmbo-bk bovenbouw (zorg & welzijn), entreeopleiding, leerwerktrajecten

 

Onderbouw vmbo

Onderbouw vmbo

De uitgangspunten voor het onderwijs in de onderbouw zijn:
de leerling
 • leert actief en in toenemende mate zelfstandig
 • leert samen met anderen
 • leert in samenhang 
 • orienteert zich
 • leert in een uitdagende en veilige leeromgeving
 • leert in een doorlopende leerlijn.

Mogelijkheden

Er zijn brugklassen vmbo-basis lwoo, vmbo-basis, vmbo-kader en vmbo-gt/ havo.
 

Duur

Twee jaar; daarna gaat een leerling verder in een bepaalde leerweg van het vmbo.
Vmbo-basisberoepsgerichte leerweg

Vmbo-basisberoepsgerichte leerweg

Algemeen

Voor de leerlingen die deze leerweg willen volgen, geldt dat instroom ook met lwoo mogelijk is.
 

Kenmerken

De leerlingen van de basisberoepsgerichte leerweg met lwoo vragen een meer persoonlijke benadering vanwege leerproblemen. Het kan ook zijn dat een bepaalde vorm van gedrag extra aandacht krijgt. Daardoor kan het functioneren in grotere groepen problemen geven. Voor de leerlingen van de basisberoepsgerichte leerweg geldt dat ze vooral praktisch zijn ingesteld. Zij functioneren het beste als theorie en praktijk bij de lessen worden afgewisseld. De leerlingen lopen in de derde klas tien dagen stagen en in de vierde klas één dag per week.
 

Mogelijkheden

Tijdens het tweede leerjaar hebben de leerlingen een keuze gemaakt om één van de volgende vakrichtingen in de bovenbouw te volgen:
 • bouwen, wonen & interieur
 • produceren, installeren & energie
 • economie & ondernemen
 • zorg & welzijn

Duur

Twee jaar.
 
 
Vmbo-kaderberoepsgerichte leerweg

Vmbo-kaderberoepsgerichte leerweg

Kenmerken

Leerlingen zijn in grote mate praktisch ingesteld. Voor een goed functioneren is een afwisseling van theorie en praktijk bij de lessen gewenst. De leerlingen lopen in de derde klas tien dagen stage. De leerlingen binnen de vakrichting economie & ondernemen lopen in het vierde leerjaar één dag per week stage.

Mogelijkheden

Tijdens het tweede leerjaar hebben de leerlingen een keuze gemaakt om één van de volgende vakrichtingen in de bovenbouw te volgen:
 • bouwen, wonen & interieur
 • produceren, installeren & energie
 • economie & ondernemen
 • zorg & welzijn

Duur

Twee jaar.

Praktijkonderwijs, entreeopleiding, BBL

Praktijkonderwijs

Algemeen

Het PrO kent twee belangrijke hoofddoelen:

 • sociale redzaamheid/zelfstandigheidsbevordering
 • arbeidstoeleiding

Onder sociale redzaamheid/zelfstandigheidssbevordering verstaan we dat een jongere uiteindelijk in staat is om op zichzelf te kunnen wonen en deel kan nemen aan het sociale leven in al zijn facetten. 
Arbeidstoeleiding houdt in dat jongeren begeleid worden naar een werkplek binnen de maatschappij. Dit kan een reguliere plek binnen een bedrijf zijn, maar het kan ook om een beschermde werkplek gaan. 

Kenmerken

Stages vormen een wezenlijk onderdeel van het leerproces. Tijdens de stages begeleidt een stagebeleider vanuit school de leerlingen. Bij iedere stage vindt een tussen- en eindevaluatie plaats.

Binnen het praktijkonderwijs wordt geen diploma behaald. Wel worden sommige onderdelen afgesloten met een erkend certificaat. Dit geldt voor de richting horeca en groen.

Entreeopleiding

Algemeen

Het is een mbo-1 opleiding.

Kenmerken

De opleiding is bedoeld voor leerlingen vmbo-basis die waarschijnlijk het vmbo-diploma niet gaan halen. Ook goede PrO-leerlingen kunnen hier geplaatst worden. 

Mogelijkheden

Er zijn twee soorten diploma's:

 • toeleiding tot mbo-2
 • toeleiding tot werk.

Duur

Eén jaar.

 

BBL-2 en 3 bouwtechniek

In samenwerking met het Hoornbeeck College bieden wij de opleidingen BBL-2 en 3 bouwtechniek aan. Eén dag in de week krijgen de leerlingen les van onder meer docenten van het Driestar College. Dat zal de doorgaande leerlijn ten goede komen. BBL-3 is een dag- of avondopleiding.

Vmbo-gemengde en theoretische leerweg

Vmbo-gemengde en theoretische leerweg

Kenmerken

De gemengd theoretische leerweg kent naast een aantal theoretische vakken ook een beroepsgerichte component. Er wordt examen gedaan in zowel de theoretische vakken als in een beroepsgericht vak.

Mogelijkheden

Voor het te volgen beroepsgerichte vak in de gemengde leerweg kan gekozen worden uit:

 • bouwen, wonen & interieur
 • produceren, installeren & energie
 • economie & ondernemen
 • zorg & welzijn

Duur

Inclusief de onderbouw vier jaar.

Havo

Havo

Algemeen

In Gouda kan zowel de onder- als bovenbouw gevolgd worden.

Kenmerken

Deze opleiding dient om de algemene vorming te verdiepen. Het geeft een veelzijdige ontwikkeling en bereidt voor op functies waaraan hoge eisen worden gesteld. Havo leidt niet op voor een beroep, maar dient als basis voor hogere beroepsopleidingen.

Mogelijkheden

In havo-3 kiezen leerlingen hun definitieve profiel. Ze kunnen dan voor de bovenbouw een keuze maken uit vier profielen:

 • natuur en techniek
 • natuur en gezondheid
 • economie en maatschappij (Binnen dit profiel kan gekozen worden voor IBC (International Business College). Je maakt (als ondernemer) kennis met het bedrijfsleven en hbo.)
 • cultuur en maatschappij (Binnen dit profiel kan gekozen worden voor de kunstklas. In de kunstklas worden leerlingen uitgedaagd om praktisch bezig te zijn, creatieve oplossingen te bedenken en in gestelde cases de twee kunstvakken met elkaar te combineren.)

Ook maken ze in de derde klas een keuze voor een vak in de vrije ruimte.

Extra mogelijkheid: tto

Tto is een aparte stroom in het havo. Het grootste verschil is dat de leerlingen en docenten bij verschillende vakken Engels spreken. Bovendien krijgen de leerlingen te maken met projecten en uitwisselingen om zich voor te bereien op een toekomst in binnen- en buitenland. 
De tto-opleiding heeft een internationaal karakter. Er zijn e-mailcontacten met leerlingen uit andere Europese landen, een uitwsseling en/ of buitenlandse studiereizen. Vandaar dat we ieder jaar een extra bijdrage vragen. Dit mag echter geen belemmering zijn om tto te kunnen volgen.
Tto is een opleiding die het nodige van de leerlingen vraagt. Daarom is tto bedoeld voor gemotiveerde leerlingen die van hun basisschool een havo-advies hebben gekregen. Het Driestar College gaat er vanuit dat de leerling een brede culturele belangstelling heeft en goed kan samenwerken. 
De toelatingsprocedure bestaat uit het schrijven van een motivatiebrief, een taaltest en het voeren van een motivatiegesprek. Naar aanleiding hiervan vindt een selectie plaats. 

Het tto-programma duurt drie jaar. De leerling wordt opgeleid voor een internationaal erkend diploma.

Duur

Deze opleiding duurt vijf jaar.

Vwo

Vwo

Algemeen

In Gouda kan zowel onder- als bovenbouw gevolgd worden.

Kenmerken

Deze opleiding is een combinatie van atheneum en gymnasium. Dit onderwijs is bedoeld voor leerlingen die later in het wetenschappelijk onderwijs een opleiding willen volgen. Daarnaast is het ook mogelijk door te stromen naar het hoger beroepsonderwijs. 

Onze school heeft een ongedeelde vwo-opleiding. Aan de geslaagden wordt een vwo-diploma verstrekt, met de aanduiding ‘gymnasium’ of ‘atheneum’. Dit is afhankelijk van het feit of tenminste in één van de klassieke talen examen is afgelegd. 

Mogelijkheden

In vwo-3 kiezen de leerlingen hun definitieve profiel. Ze kunnen dan voor de bovenbouw een keuze maken uit vier profielen:

 • natuur en techniek
 • natuur en gezondheid
 • economie en maatschappij
 • cultuur en maatschappij

Ook maken ze in de derde klas een keuze voor een vak in de vrije ruimte. In vwo-4 moeten alle leerlingen nog een extra vak kiezen. Het is toegestaan dit extra vak aan het einde van de vierde klas te laten vervallen.

Extra mogelijkheid (1): gymnasium

Het gymnasium start in de eerste klas. Naast de vakken die elke vwo-leerling volgt, krijgt een gymnasiumleerling de vakken Grieks en Latijn. Beide houd je tot en met de derde klas. Daarna kun je kiezen met beide talen of één van beide door te gaan. Als je gymnasium doet, krijg je na de zesde ook een gymnasiumdiploma! Voor bepaalde studies is dit absoluut een pre.
Een leerling wordt tot het gymnasium toegelaten als deze

 • een citoscore heeft van 544 of hoger;
 • een vwo-advies heeft van de basisschool;
 • en een motivatiebrief schrijft waarin je uitlegt waarom je gymnasium wilt gaan doen. 

Extra mogelijkheid (2): vwo+

Vwo+ biedt een begeleidingstraject  voor hoogbegaafde leerlingen in de brugklas, tweede en derde klas. Een test van het CBO (Centrum voor Begaafdheidsonderzoek) in Nijmegen is de indicator voor plaatsing in de vwo+-klas. 
Een kernteam van docenten ontwikkelt modules met verrijkingsstof, die de intelligentie, creativiteit en het doorzettingsvermogen moeten stimuleren. Door de lessentabel voor diverse vakken aan te passen, wordt tijd vrij gemaakt om deze modules te geven. 
Ongeveer 30 procent van de lessen wordt in het Engels gegeven, zodat leerlingen die dat willen aan het eind van het derde leerjaar een Cambridge-examen kunnen afleggen. 
Leerlingen van vwo-4, 5 en 6 kunnen Spaans als extra vak kiezen en het met een schoolexamen afsluiten. Zij hebben dan een waardevol certificaat om te laten zien bij vervolgopleidingen van economie, journalistiek, sociologie, antropologie of tropische cultuurtechniek. 
In de bovenbouw is er de mogelijkheid om mee te doen met programma’s die door de universiteit van Leiden worden aangeboden: ‘PRE-Classes’ en ‘PRE-College’, verrijkings- en verdiepingsprogramma’s.

Extra mogelijkheid (3): tto

Tto is een aparte stroom in het vwo. Het grootste verschil is dat de leerlingen en de docenten bij verschillende vakken Engels spreken. Bovendien krijgen de leerlingen te maken met projecten en uitwisselingen om zich voor te bereiden op een toekomst in binnen- of buitenland.
De tto-opleiding heeft een internationaal karakter. Er zijn e-mailcontacten met leerlingen uit andere Europese landen, een uitwisseling en/of buitenlandse studiereizen. Vandaar dat we ieder jaar een extra bijdrage vragen. Dit mag echter geen belemmering zijn om tto te kunnen volgen. 
Tto is een opleiding, die het nodige van de leerlingen vraagt. Daarom is tto bedoeld voor gemotiveerde leerlingen die van hun basisschool een vwo-advies hebben gekregen.
Het Driestar College gaat ervan uit dat de leerling een brede culturele belangstelling heeft en goed kan  samenwerken. De toelatingsprocedure bestaat uit het schrijven van een motivatiebrief, een taaltest en het voeren van een motivatiegesprek. Naar aanleiding hiervan vindt een selectie plaats. 
Het tto-programma duurt minimaal drie jaar. De leerling wordt opgeleid voor een internationaal erkend diploma. In de bovenbouw gaan we door met het vto-programma. Dit betekent dat de leerlingen in de klassen 4 t/m 6 een uur extra Engels krijgen. Daarnaast wordt  een beperkt aantal vakken in het Engels aangeboden. In vwo-4 worden de leerlingen betrokken bij een internationale uitwisseling. Van de vto-leerlingen wordt verwacht dat de maatschappelijke stage Engelstalig zal zijn. In klas 5 of 6 zijn de leerlingen verplicht aan Cambridge examen af te leggen.

Duur

Zes jaar.