Driestar College

Driestar College

Schoolkosten

Schoolboeken

De school deelt aan de leerlingen gratis de schoolboeken en het voor dat schooljaar noodzakelijke lesmateriaal uit. De leerlingen moeten bij de ontvangst van deze leermiddelen aan het begin van het schooljaar controleren of het pakket compleet is en in goede staat verkeert. Alle boeken zijn en blijven eigendom van de school. De school geeft de boeken in bruikleen aan de leerlingen. Daarom zijn de leerlingen verplicht zorgvuldig om te gaan met de uitgedeelde leermiddelen. Ze moeten de boeken kaften en goed onderhouden. In de boeken mag niet geschreven worden. Aan het eind van het schooljaar moeten alle boeken
(met uitzondering van werkboeken, tenzij anders is aangegeven) worden ingeleverd. Als de boeken niet op tijd of niet in goede staat worden ingeleverd,
heeft de school het recht de schade te verhalen op de ouder(s)/verzorger(s).

ANBI-status

Het Driestar College is een Algemeen Nut Beogende Instelling. Meer informatie hierover vindt u op onze website onder www.driestarcollege. nl/Algemeen/Over_ons/ANBI-status. Al uw giften aan het Driestar College zijn aftrekbaar in uw aangifte inkomstenbelasting. Dit geldt ook giften die bestemd zijn voor acties die de school organiseert en doorbetaalt aan instellingen met een ANBI zoals Woord en Daad, ZOA etc.

Digitale facturatie en betalen via i-DEAL

Bij het factureren van de schoolkosten ontvangen ouders/verzorgers een e-mail met een link naar het ouderportaal waar de opgestelde factuur voor u klaar staat. Op het portaal heeft u twee betaalmogelijkheden, i-DEAL of overmaken via internetbankieren. Voor sommige schoolkosten wordt het voor ouders/verzorgers mogelijk om in te schrijven via het ouderportaal. Als van deze mogelijkheid gebruik gemaakt wordt, ontvangt u een e-mail met een link naar de inschrijving. 

Schoolkosten

Algemeen

Het Driestar College onderschrijft de gedragscode  schoolkosten voortgezet onderwijs. Deze gedragscode heeft tot doel ervoor te zorgen dat de kosten
voor de ouders transparant zijn. Daarnaast is er de verplichting de kosten voor de ouders zoveel als mogelijk is te beperken.
 
Schoolkosten voor ouders: lesmaterialen

Voor sommige lesmaterialen ontvangt de school geen vergoeding van de overheid. Deze materialen komen voor kosten van de ouder(s)/verzorger(s):
• Atlassen, rekenmachines, woordenboeken etc. worden door ouders zelf aangeschaft en betaald.
• Andere lesmaterialen worden door de school aangeschaft en bij de ouders in rekening gebracht: schoolagenda, schoolpas met printtegoed, tekenpakket, gymshirt en kleding en gereedschap voor de praktijklessen bij de beroepsgerichte vakken in het vmbo.

Schoolkosten voor ouders: vrijwillige ouderbijdrage

Deze bijdragen worden besteed aan het dekken van kosten die gemaakt worden voor identiteitsgebonden onderwijs en voor het bevorderen van de kwaliteit van het reformatorisch onderwijs. Deze bijdrage wordt in combinatie met de kluishuur in najaar 2018 geind. 
 
Schoolkosten voor ouders: overige kosten

Een overzicht van welke kosten dit betreft, vindt u in de diverse tabellen (klik daarvoor 'overzicht schoolkosten tabel' en 'overzicht schoolkosten (excursies e.d.) tabel' open).

Tegemoetkoming

Indien de schoolkosten (of bijvoorbeeld reizen in het kader van TTO) een probleem opleveren, kan een beroep gedaan worden op de regeling tegemoetkoming studiekosten. Bij de financiele administratie kan een 'aanvraagformulier tegemoetkoming studiekosten worden opgevraagd. 

Kosten onderzoek

Mogelijke onderzoeken (bijvoorbeeld rond beroepskeuze, dyslexie etc.) vallen ook in deze categorie. 50 procent van de kosten hiervan, met een maximum van € 250 per onderzoek, wordt door de school betaald. Het resterende bedrag wordt in rekening gebracht bij de ouder(s)/ verzorger(s). In het geval van dyslexie- en dyscalculietesten draagt de school alleen bij in de kosten als de test door de school zelf geadviseerd wordt of als op grond van een door de ouders aangevraagde test daadwerkelijk een dyslexie- of dyscalculieverklaring afgegeven wordt.