Driestar College

Driestar College

Visie op onderwijs

Bijbels mensbeeld

De grondslag van de school is bepalend voor onze visie op onderwijs. Wij gaan uit van een Bijbels mensbeeld. Daarom zien wij de leerlingen als unieke schepselen van God. Iedere leerling heeft als schepsel gaven ontvangen. Het is de taak van de school om uit te gaan van deze persoonlijke gaven. Daardoor houdt de school rekening met verschillen tussen leerlingen.

Begeleiding

Daarnaast is ons uitgangspunt dat wij totaal verdorven zijn door de zondeval. Alleen uit genade en door de werking van Gods Geest kunnen we komen tot het geloof in de Heere Jezus. Dit houdt onder meer in dat jonge mensen sturing, structuur en begeleiding nodig hebben op weg naar volwassenheid. Op het Driestar College willen we deze drie middelen op een stimulerende wijze bieden.

Doelen onderwijs

Als het gaat om het doel van ons onderwijs, gaan we uit van drie soorten doelen. Ons doel is allereerst om leerlingen kennis, houding en vaardigheden aan te leren. Hierdoor zijn ze in staat op een succesvolle wijze door te stromen naar andere vormen van vervolgonderwijs of een plaats te vinden op de arbeidsmarkt.

Voorbereiding

In de tweede plaats willen we de leerlingen voorbereiden op hun toekomstige plaats in de samenleving. Het is van belang dat ze vanuit hun beroep een bijdrage gaan leveren aan de maatschappij. Het is eveneens belangrijk dat ze als goede burgers dienstbaar worden aan de samenleving. Boven alles gaat het erom dat ze hun plaats in een pluriforme maatschappij leren innemen vanuit een Bijbelse identiteit.

Vorming persoonlijkheid

In de derde plaats willen we er aan bijdragen dat leerlingen zich als personen kunnen ontwikkelen. Het betreft hier de door God gegeven onderscheiden persoonlijke gaven. Zo kan ieder mens zich ontwikkelen tot een eigen persoonlijkheid. Anderzijds gaat het erom dat iedere leerling zich ontwikkelt tot een persoon, die op een zelfstandige wijze denkt en handelt. En zich daarbij baseert op Bijbelse normen en waarden. Vanuit deze persoonlijke levenshouding is het de bedoeling om uit overtuiging met hoofd, hart en handen God en de naasten te dienen.

Perspectief

Vanuit onze identiteit beseffen we dat er een duidelijk omschreven levensdoel is. Dat is verwoord in 1 Johannes 3 vers 23: “En dit is Zijn gebod, dat wij geloven in de Naam van Zijn Zoon Jezus Christus en elkander liefhebben.” Hiervoor zijn wedergeboorte, geloof en bekering nodig. Alleen door de vernieuwende werking van Gods Geest krijgt Christus gestalte in het leven. Dit houdt in dat het geven van onderwijs en opvoeding in het perspectief staat van de eeuwigheid.